Doelstelling Stichting Sonate

Volgens de statuten heeft de stichting als doel “het bieden van ondersteuning aan hen die tegenspoed in het leven (hebben) ervaren en om mensen die onbaatzuchtig bijstand aan anderen bieden daarbij te ondersteunen en te stimuleren en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Stichting Sonate wil haar doel bereiken door:
- te constateren waar problemen zich voordoen en het analyseren van de aard ervan.
- het probleem op te lossen door een zo effectief mogelijke inzet van middelen en persoonlijke aandacht.

Dit vereist, zoals de statuten ook aangeven, dat er:
- voeling wordt gehouden met ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en met het wel en wee van de individuen en/of groeperingen in de samenleving in het bijzonder.
- fysieke, financiële, en/of geestelijk/spirituele ondersteuning wordt aangeboden waar nodig wordt geacht.

Daarnaast vindt de stichting het belangrijk dat er, al dan niet publiekelijk, waardering wordt uitgesproken voor hen die zich inzetten voor de medemens vanuit het gezichtspunt van medemenselijkheid (“...in compassion lies the world's true strength”).

website  gesponsord door ID3