Beleid & Verantwoording

Hoofdlijnen van het beleidsplan voor de periode 2021-2025

Om de doelstelling van de stichting te kunnen realiseren zal de stichting moeten beschikken over voldoende kapitaal en zonodig de middelen moeten genereren om hierin te voorzien.
In dit kader zal de stichting activiteiten organiseren om middelen te genereren om aan haar beleid uitvoering te kunnen geven. Gedacht wordt aan:

Het realiseren van de algemene doelstelling is enkel mogelijk als er zich persoonlijke situaties voordoen waarbij hulpverlening van de stichting nodig is omdat er voor individuen die in moeilijke omstandigheden verkeren geen gebruikelijke alternatieven meer open staan zoals ondersteuning van de gemeente of sociale instanties. De geboden hulpverlening kan bestaan uit de inzet van vrijwilligers, financiele ondersteuning, het verstrekken van renteloze leningen, of een combinatie ervan, alsmede het verstrekken van advies of het zonodig doen verwijzen van mensen naar advies en ondersteuning verlenende instanties.

Om deze mensen te kunnen helpen zal de stichting open staan voor suggesties uit de lokale en regionale bevolking die ons kunnen vinden via onze website en onze sociale infrastructuur. Omdat het bestuur er bewust voor kiest kleinschalig te opereren en om bij de hulpverlening individueel maatwerk te bieden geven we er de voorkeur aan om niet landelijk te opereren. Daarbij is het voor de stichting belangrijk dat elk verzoek om bijstand wordt gesteund, of wordt ingebracht, door een naaste van de betrokkene en met redenen wordt omkleed.

Verantwoording

Het bestuur is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om goed met de verworven middelen om te gaan:

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester van de Stichting die verantwoording verschuldigd is aan het bestuur. De administratie is uitbesteed aan administratiekantoor Huting Belastingadvies, Landjuweel 16-3 te Veenendaal die ook het jaarverslag opstelt. Uitgangspunt bij het beheer van het vermogen is
a) uitgaven dienen het algemeen doel van de stichting te ondersteunen
b) return of investment boven return on investment, waardoor een defensief beleggingsbeleid wordt gehanteerd.

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden ontvangen jaarlijks elk een onkostenvergoeding van € 50 per maand. Het bedrag dat ieder bestuurslid kan declareren wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld met inachtneming van de financiele positie van de stichting en de hoeveelheid werk dat het uitoefenen van de bestuursfuncties met zich mee brengt.

Besteding van het vermogen

In het kalenderjaar 2021 is de liquiditeit van de stichting gedaald met ongeveer € 20.000

Een deel hiervan vindt zijn oorsprong in de toename van het totaalbedrag aan uitstaande leningen, per saldo is er ca. € 3.000 aan extra leningen verstrekt waardoor het totaalbedrag aan uitstaande leningen komt op ruim € 12.000 Voor een groot deel is deze toename te wijten aan de gevolgen van de Coronacrisis waardoor er extra vaak een beroep is gedaan op de Stichting om bijvoorbeeld acute liquiditeitsproblemen te verhelpen.

I.h.a. worden verstrekte leningen met grote regelmaat terugbetaald, zo is in 2021 ruim € 6.500 aan verstrekte leningen weer teruggekomen (van de per eind 2020 uitstaande € 9.118). Soms ook werden er leningen kwijtgescholden als de situatie daartoe aanleiding gaf veelal vanwege de effecten van de Coronacrisis

In totaal is er € 1.000 aan donaties binnengekomen en ca. € 200 aan rentevergoedingen, daarentegen is er -naast de eerdergenoemde uitbreiding van het bedrag aan leningen- in totaal nog ca. € 18.000 uitgegeven ter verwezenlijking van de doelstelling van de stichting.

Een specificatie volgt hieronder:

De stichting heeft geen uitstaande schulden.

Overzicht geboden hulp en ondersteuning

Een opsomming van de projecten/uitkeringen waaraan middelen van de stichting zijn besteed:

Jaarverslagen

Jaarverslagen & publicatiebalansen

website  gesponsord door ID3