? middelen - stichting sonate

Middelen

Stichting Sonate is een stichting zonder winstoogmerk (RSIN nummer 823182198) en dient een algemeen belang. De Belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor donaties aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Om haar doelstelling te kunnen realiseren zal de stichting activiteiten organiseren om middelen te genereren om aan haar beleid uitvoering te kunnen geven. Gedacht wordt aan:

Verantwoording

Het bestuur is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om goed met de verworven middelen om te gaan:

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden ontvangen jaarlijks elk een onkostenvergoeding van 50 euro per maand voor een totaal van 600 euro. Het bedrag dat ieder bestuurslid kan declareren wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld met inachtneming van de financiële positie van de stichting en de hoeveel- heid werk dat het uitoefenen van de bestuursfuncties met zich mee brengt.

Jaarverslagen & publicatiebalansen


website  gesponsord door ID3